top of page

Algemene
Voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek in een van onze klinieken of aan onze website www.huidtherapie-haarlem.nl. Heeft u interesse en wilt u meer weten dan meldt u zich aan voor een kennismakingsgesprek. Daarbij laat u online of telefonisch sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Als u via het contactformulier of in onze praktijk persoonsgegevens achterlaat zoals uw e-mailadres en of telefoonnummer, zijn deze uiteraard bedoelt om contact op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Huidkliniek Dorlas, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, bsn-nummer, medische achtergrond,  IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website.

 

Waarom worden die opgevraagd?

 

Wij gebruiken uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan de behandeling gerelateerde zaken. Telefonisch gedeelde informatie worden indien nodig voor de behandeling schriftelijk vastgelegd. Uw gegevens worden tevens verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

 

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– onlineboekhoudprogramma, voor de financiële administratie
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkerovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er terwijl u surft?

 

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres.

 

Cookies – laat ze voor u werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

 

Hiermee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Het verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres hebben wij geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Uw gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden niet online opgeslagen. Onze computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijk zijn wij verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt U uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor u in orde. Mocht u er aanleiding toe zijn, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden Huidkliniek Dorlas

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidtherapeut(en)’ verstaan alle medewerkers van Huidkliniek Dorlas. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. Ook staan de huidtherapeuten geregistreerd in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en de huidtherapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de patiënt behelst de opdracht van de patiënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut.

3.2 De huidtherapeut kan van de patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4 In het geval de patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

3.5 Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling.

4. Informatie en vastlegging

4.1 De patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tijdens het intakegesprek wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen.

5.2 Huidkliniek Dorlas biedt u het intakegesprek gratis aan.

5.3 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.

5.4 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de patiënt.

5.5 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.6 De patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.

6. Betaling

6.1 De patiënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 De patiënt is zelf verantwoordelijk voor indienen en afhandeling van facturen bij zorgverzekeraars. Huidkliniek Dorlas is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in rechten m.b.t. vergoedingen en polisvoorwaarden. Bij vragen dient de patiënt contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

6.4 In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeute instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk één werkdag of vierentwintig uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen. Indien u een afspraak heeft op maandag gelden er andere voorwaarden, deze worden per email aan de patiënt bevestigd. 

7.2 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is Huidkliniek Dorlas genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen. 7.3 Afspraken kunnen door de patiënt en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch of per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat door de patiënt wordt gebeld of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen (zie eveneens de contactgegevens op www.huidtherapie-haarlem.nl).

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Huidkliniek Dorlas, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Huidkliniek Dorlas beperkt tot het bedrag van de factuur.

8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8.4 Huidkliniek Dorlas is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

8.5 Huidkliniek Dorlas kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Huidkliniek Dorlas kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

8.6 Indien een (laser)behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing en couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Huidkliniek Dorlas daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Huidkliniek Dorlas biedt geen garantie op een behandeling.

9. Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan Huidkliniek Dorlas. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (‘PAC’). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt.

9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.paramedisch.org).

10. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en de patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijzigingen

12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de patiënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

bottom of page